Perintöverolaskuri

Perintöverolaskuri 2023

Perintöverolaskurilla lasket veron määrän

Perintöveroa maksetaan perinnöstä, jonka arvo on 20 000 euroa tai yli. Nordic Bankin perintöverolaskuri laskee alustavasti veron määrän.

Laskuri ottaa huomioon myös puolisovähennyksen ja alaikäisyysvähennyksen. Kirjoita laskuriin perintöosuus euroina ja valitse tarvittaessa jompikumpi vähennys. Klikkaa sitten kohdasta ”Laske”, niin näet heti perintöveron määrän kummassakin veroluokassa.

Perintöverolaskuri

Perukirja ja mahdollinen testamentti määräävät, minkä kokoisesta perintöosuudesta jokainen maksaa veroa.

Laskuri ottaa huomioon seuraavat vähennykset: Puolisovähennys (90 000 euroa) ja alaikäisyysvähennys (60 000 euroa).

Puolisovähennyksen voi tehdä perinnönjättäjän puoliso.

Alaikäisyysvähennyksen saa tehdä alle 18-vuotias perillinen suoraan alenevassa polvessa, jos hän on perimysjärjestyksessä lähin.

Laskuri tekee ensin vähennyksen verotettavan omaisuuden arvosta ja laskee sen jälkeen perintöveron. Vähennys ei voi olla suurempi kuin verotettavan osuuden arvo.

Laske
Perintöveron määrä
Veroluokka I (lähisukulaiset):

0.00 €

Veroluokka II:

0.00 €

Laskennan perusteet
Verotettavan osuus:

0.00 €

Vähennyksen arvo:

0.00 €

Hei! Katso tästä millaisia lainatarjouksia saisit muutamassa minuutissa, helposti!

  • Ilmainen ja helppo lainahakemus.
  • Ei velvoita tai sido vastaanottamaan lainaa.
  • Yhdellä helpolla hakemuksella jopa 30 lainatarjousta!
Kilpailuta pankit verkossa!

Perintöveroluokat

Perintöveron määrään vaikuttaa sekä perinnön koko että perintöveroluokka. Perintöveroluokka määräytyy sen mukaan, mikä suhde perinnön saajalla on perittävään.

I veroluokkaan kuuluvat lähisukulaiset, kuten

  • isä, äiti, isovanhemmat
  • lapset sekä heidän perillisensä
  • aviopuoliso, hänen lapsensa ja heidän perillisensä
  • avopuoliso, jos hänellä ja perittävällä on yhteinen lapsi tai he ovat olleet avioliitossa.

Adoptiolapset ja -vanhemmat ovat samassa asemassa verotuksellisesti kuin biologiset sukulaiset.

II veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja suvun ulkopuoliset henkilöt.

Perintöveron määrä

Perintöveroa ei makseta perintöosuudesta, jonka arvo on alle 20 000 euroa. Jos saat perintöä esimerkiksi 10 000 tai 18 000 euroa, summa on verovapaa. Kummankin veroluokan perilliset maksavat 20 000 euron kokoisesta perinnöstä veroa 100 euroa.

Perinnön koko vaikuttaa perintöveron määrään. Veroprosentti nousee progressiivisesti, eli mitä suurempi perintö on, sitä korkeampi veroprosentti on. Perinnön arvo määritellään perintöosuuden laskennallisen arvon mukaan. Se ei siis määräydy sen mukaan, mitä perillinen lopulta saa perinnönjaossa itselleen.

Veron määrään vaikuttaa myös sukulaisuussuhde. Lähimmät sukulaiset, kuten vanhemmat, lapset ja aviopuoliso, kuuluvat I veroluokkaan. Tähän ryhmään kuuluvat maksavat pienempää veroa kuin kakkosluokkaan kuuluvat.

II veroluokan perillisiä ovat muut sukulaiset, kuten sisarukset, sekä suvun ulkopuoliset henkilöt, esimerkiksi ystävät. Nämä henkilöt maksavat korkeampaa perintöveroa.

Nordic Bankin perintöverolaskuri huomioi myös puolisovähennyksen ja alaikäisyysvähennyksen. Perinnönjättäjän puoliso voi tehdä puolisovähennyksen (90 000 euroa). Alle 18-vuotias lähin perillinen suoraan alenevassa polvessa voi tehdä alaikäisyysvähennyksen (60 000 euroa).

Perinnön arvon määräytyminen

Jos perintö on rahaa, on sen arvo tietysti helppo määritellä. Usein kuitenkin perittävä omaisuus on jotain muuta, kuten esineitä, osakkeita, metsää tai asunto. Tällöin perinnön arvo on sama kuin omaisuuden käypä arvo. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden arvioitua myyntihintaa. Myyntihinta voidaan arvioida muun vastaavanlaisen omaisuuden kauppahintatietojen perusteella.

Perinnön arvosta voidaan vähentää vainajan velat, kuten asuntolaina, verovelka sekä sähkö- ja puhelinlaskut. Lisäksi arvosta voidaan vähentää hautaamisesta ja perunkirjoituksesta aiheutuvat kulut.

Miten perintövero maksetaan?

Perintöveron voi maksaa OmaVero-palvelussa. Sieltä myös näkyy veron eräpäivät ja maksutiedot.

Perintövero on henkilökohtainen, eli kuolinpesän osakkaat eivät ole vastuussa toistensa verosta.

Peintöverolaskuri 2023

Perintöveron määrä vaikuttaa maksueriin. Alle 500 euron vero maksetaan kerralla. Jos summa on 500 euroa tai enemmän, vero jaetaan kahteen maksuerään.

Ensimmäisen maksun eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua verotuspäätöksen tekemisestä. Aikaa sen maksamiseen on siis kolmisen kuukautta. Toisen erän maksupäivä on noin kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä.

Vero pitää maksaa eräpäivään mennessä, vaikka perintöverotukseen olisi haettu muutosta. Jos veron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä täytyy maksaa lisäksi viivästyskorkoa.

Perintöveroa voi keventää suunnittelulla

Perintöveroa voi pyrkiä keventämään suunnittelemalla asiaa etukäteen. Jos perittävä omaisuus on rahaa tai osakkeita, voi henkilö elossa ollessaan lahjoittaa sitä kenelle haluaa. Kolmen vuoden välein saa lahjoittaa alle 5000 euroa verottomasti. Tuota isommista lahjoista pitää maksaa lahjavero.

Testamentin avulla omaisuuden voi pilkkoa pienempiin osiin ja jakaa sen perillisille. Alle 20 000 euron perinnöstä ei makseta veroa. Puolisovähennys on 90 000 euroa ja alaikäisyysvähennys 60 000 euroa.

Perinnöstä voi myös luopua, jolloin se siirtyy nuoremmalla polvelle. Näin perhe voi ohittaa yhden sukupolven perintöveron. Perinnöstä kieltäytyminen pitää tehdä kirjallisesti.

Perintöverosta valittaminen

Perinnönsaaja voi tehdä oikaisuvaatimuksen perintöverotukseen. Perintöverotukseen voi hakea muutosta sitten, kun perinnönsaaja on saanut verotuspäätöksen. Perintöverotus on henkilökohtainen, mikä tarkoittaa sitä että jokaisen perinnönsaajan pitää tehdä oikaisuvaatimus itse.

Oikaisuvaatimus pitää tehdä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa. Jos OmaVerossa asioiminen ei ole mahdollista, oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös paperilomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella.

Vero pitää silti maksaa, vaikka hakisit oikaisua verotukseen. Jos vero maksetaan myöhässä, sille kertyy viivästyskorkoa. Jos veron maksaminen eräpäivään mennessä aiheuttaa ongelmia, on verottajan kanssa mahdollista sopia maksujärjestelystä, jossa verolle saa lisää maksuaikaa ja pienemmät maksuerät.

Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, saat liikaa maksamasi veron takaisin korkoineen.

Usein kysytyt kysymykset perintöverolaskurista:

Perintöveroa pitää maksaa 20 000 euron kokoisesta tai sitä isommasta perinnöstä. Perintöveron määrä riippuu perinnön koosta sekä perintöveroluokasta. Lähimmät sukulaiset (I veroluokka) maksavat vähemmän veroa kuin muut sukulaiset ja suvun ulkopuoliset henkilöt (II veroluokka).

Alle 500 euron perintövero maksetaan yhdessä erässä ja sitä isommat verot kahdessa erässä. Veron voi maksaa OmaVerossa.

Vero voidaan maksaa kuolinpesän tililtä kaikkien osakkaiden suostumuksella. Sitä ei kuitenkaan ole pakko maksaa kuolinpesän tililtä, koska perintövero on aina henkilökohtainen. Muut osakkaat eivät ole vastuussa toistensa veroista.

Perintöverolaskuriin kirjoitetaan perinnön osuus euroina sekä valitaan mahdollinen vähennys. Laskuri näyttää perintöveron määrän kummassakin veroluokassa.

Sekä lahjavero että perintövero ovat progressiivisia, eli mitä suurempi perintö tai lahja on, sitä enemmän siitä maksetaan veroa. Lahjaverotus on tavallisesti perintöverotusta ankarampi. Esimerkiksi 250 000 euron ja sitä suurempien summien kohdalla lahjavero on pienempi kuin perintövero.

Perintöveroa ei makseta, jos perinnön arvo on alle 20 000 euroa.

Voit hakea lainaa perintöveron maksamiseen tai voit myydä omaisuutta. Verohallinnolta voi myös hakea maksujärjestelyä, jolloin veron maksamiseen saa lisää aikaa.

Perinnön arvo määräytyy omaisuuden arvon käypänä arvona. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden arvioitua myyntihintaa.

Perintöveron määrään vaikuttaa perinnön koko sekä perijän suhde perittävään. Mitä suurempi perintö on, sitä enemmän siitä maksetaan veroa. I veroluokkaan kuuluvat lähimmät sukulaiset. He maksavat perinnöstä pienempää veroa kuin muut sukulaiset ja suvun ulkopuoliset eli II veroluokkaan kuuluvat.

Perintö ja muut vastaavat satunnaiset tulot eivät vaikuta asumistukeen, opintotukeen tai työmarkkinatukeen. Perustoimeentulotuessa sen sijaan huomioidaan rahana maksettu perintö tai osakkeet ja muut helposti rahaksi muutettavissa olevat perinnöt.

Perintöveron ensimmäinen erä pitää maksaa kolmen kuukauden kuluessa verotuspäätöksestä. Yli 500 euron kokoiset verot maksetaan kahdessa erässä. Toinen eräpäivä on noin kahden kuukauden kuluttua ensimmäisen maksuerän eräpäivästä.

Jos perintöveron maksamisen kanssa on vaikeuksia, verottajalta voi hakea maksujärjestelyä. Tällöin veron maksamiseen voi saada lisää aikaa ja maksueriä voi saada pienemmäksi.

Perintöveroa ei tarvitse maksaa, jos perinnön arvo on alle 20 000 euroa.

Perintöveroluokkia on kaksi. I veroluokassa vero on matalampi kuin II veroluokassa. I veroluokkaan kuuluvat lähimmät sukulaiset, muut henkilöt kuuluvat II veroluokkaan.

Perintöveroa maksetaan 20 000 euron arvoisista tai sitä suuremmista perinnöistä. Veron maksaa perijä. Perintövero on henkilökohtainen, eli esimerkiksi kuolinpesän osakkaat eivät ole vastuussa toisten veroista.

Katso myös: